CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT "BUTEN TRES S.A."

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat de data 17 de maig de 2018, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració al domicili social el dia 26 de juny de 2018, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 27 de juny del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 91bis, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de la Gestió social i examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals i la Proposta d’Aplicació de resultats corresponents a l’exercici 2017.

  2. Proposta i aprovació, si s’escau, de la retribució del Consell d’Administració per a l´exercici 2018.

  3. Modificació del règim de sindicació i, en conseqüència, modificació de l´article 6è dels Estatuts Socials.

  4. Delegació de facultats per a l’elevació dels acords adoptats per la Junta.

  5. Precs i preguntes.

  6. Redacció, lectura i aprovació, si s’escau, de l´Acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per a la signatura de la mateixa.

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata, el lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, i en especial els Comptes Anuals de l’exercici 2017, de conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.


Tanmateix, i de conformitat amb les disposicions de l´article 287 de la Llei de Societats de Capital, s´informa als accionistes del dret que els correspon d´examinar en el domicili social el text de la proposta de modificació estatutària i de l´informe emès pel Consell d´Administració, així com per sol·licitar l´entrega o enviament gratuït dels esmentats documents.Rubí, a 18 de maig de 2018.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo -