CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT "BUTEN TRES S.A."

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat de data 27 de febrer de 2019, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració al domicili social el dia 29 de març de 2019 a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 30 de març de 2019 del mateix any i a la mateixa hora, , a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 91bis, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals i la proposta d´aplicació de resultats corresponents a l´exercici 2018, així com de la gestió social.

  2. Proposta i aprovació, si s´escau, de la retribució del Consell d´Administració per a l´exercici 2019.

  3. Proposta de repartiment de dividend amb càrrec a reserves voluntàries.

  4. Proposta de repartiment de dividend amb càrrec al benefici de l´exercici 2019.

  5. Precs i preguntes.

  6. Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa.

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata, el lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes i, en especial, dels comptes anuals de l´exercici 2018, de conformitat amb l´establert a l´article 272 de la Llei de Societats de Capital.Rubí, a 27 de febrer de 2019.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo -