CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT "BUTEN TRES S.A."

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat de data 22 de maig de 2019, ha acordat convocar la Junta General Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració al domicili social el dia 27 de juny de 2019, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 28 de juny del mateix any i a la mateixa hora , a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 91bis, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Modificació del règim de retribució dels administradors i, en conseqüència, modificació de l´article 14.BIS dels Estatuts Socials relatiu a la retribució dels administradors.

  2. Delegació de facultats per a l’elevació del acords adoptats per la Junta

  3. Precs i preguntes.

  4. Redacció, lectura i aprovació, si s’escau, de l´Acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per a la signatura de la mateixa.

De conformitat amb les disposicions de l´article 287 de la Llei de Societats de Capital, s´informa als accionistes del dret que els hi correspon d´examinar en el domicili social el text de la proposta de modificació estatutària i de l´informe emès pel Consell d´Administració, així com per sol·licitar l´entrega o enviament gratuït dels esmentats documents que seran sotmesos a aprovació per part de la Junta General.Rubí, a 24 de maig de 2019.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo -