CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT "BUTEN TRES S.A."

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat de data 11 d´octubre de 2018, ha acordat convocar la Junta General Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració al domicili social el dia 13 de novembre de 2018 a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 14 de novembre del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 91bis, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, en el seu cas, de l’operació de venda de la Nau Industrial propietat de la Societat, en tant té consideració d´actiu essencial als efectes de les disposicions de l´article 160 f) de la Llei de Societats de Capital, i situada a Rubí, Polígon Industrial Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades 89-91.

  2. Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.

  3. Precs i preguntes.

  4. Redacció, lectura i aprovació, si s’escau, de l´Acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per a la signatura de la mateixa.

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata, el lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes.Rubí, a 11 d' octubre de 2018.- El President del Consell d’Administració, Sr. Pere Escayol Morillo -