CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT "BUTEN TRES S.A."

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat de data 9 d´octubre de 2019, ha acordat convocar la Junta General Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració al domicili social el dia 12 de novembre de 2019, a les 10:00 h, en primera convocatòria, i el 13 de novembre de 2019, a la mateixa hora, en segona convocatòria, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 91bis, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Modificació del règim de retribució dels administradors i, en conseqüència, modificació de l´article 14.BIS dels Estatuts Socials relatiu a la retribució dels administradors.

  2. Delegació de facultats per a l’elevació del acords adoptats per la Junta

  3. Precs i preguntes.

  4. Redacció, lectura i aprovació, si s’escau, de l´Acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per a la signatura de la mateixa.

De conformitat amb les disposicions de l´article 287 de la Llei de Societats de Capital, s´informa als accionistes del dret que els hi correspon d´examinar en el domicili social el text de la proposta de modificació estatutària i de l´informe emès pel Consell d´Administració, així com per sol·licitar el lliurament o l´enviament gratuït dels esmentats documents que seran sotmesos a aprovació per part de la Junta General.Rubí, el 10 d´octubre de 2019.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo -