CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT "BUTEN TRES S.A."

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat de data 20 de maig de 2020, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia 30 de juny de 2020, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 1 de juliol del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 91bis, sota l´Ordre del Dia que es detalla a continuació.

Possibilitat d´assistència remota o telemàtica. Ateses les presents circumstàncies, constatada la previsible extensió en el temps de les mesures derivades de l´estat d´alarma i amb la intenció de salvaguardar els interessos generals, la salut i seguretat dels accionistes i altres persones que intervenen en la preparació i celebració de la Junta General, als efectes del que es disposa al Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 pel que es modifica l´article 40.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l´impacte econòmic i social del COVID-19, aquells accionistes que no puguin desplaçar-se al domicili social podran atendre a la Junta General d´Accionistes per videoconferència múltiple.

L´assistència telemàtica a la Junta General es realitzarà mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència contractada per la Societat, accedint els accionistes a través de l´enllaç que els remetrà el President del Consell d´Administració a l´adreça de correu electrònic que a aquestes efectes consti al llibre registre d´accions nominatives. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei. En aquest sentit, aquells accionistes que vulguin optar per l´assistència telemàtica hauran de comunicar-ho al President del Consell d´Administració amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la Junta General. L´assistència telemàtica a la Junta General de l´accionista deixarà sense efecte la delegació de vot.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de la gestió social i examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals i de la proposta d´aplicació de resultats corresponents a l´exercici 2019

  2. Proposta i aprovació, si s’escau, de la retribució del Consell d’Administració pel 2020

  3. Nomenament conseller suplent

  4. Modificació de l´article 9è dels Estatuts Socials per tal de que les Juntes Generals d´Accionistes es puguin celebrar per mitjans telemàtics

  5. Adaptació dels articles estatutaris redactats en castellà a l´idioma català per uniformitat del text dels Estatuts Socials (articles 1er (Denominació), 2on (Denominació social), 3er (Objecte), 7è (Usdefruit d´accions), 10è (President i Secretari de la Junta), 11è (Constitució de la Junta i manera de deliberar i adoptar els acords), 12è (Aprovació de l´acta de la Junta i forma d´acreditar els acords), 14è (Facultats dels Administradors), 15è (Exercici social), 16è (llibres i comptes anuals), 17è (Comptes anuals), 18è (Dividends), 19è (Dissolució i liquidació), 20è (Remissió a la Llei) i 21è (Incompatibilitats).

  6. Autorització per la venda de la Nau Industrial (situada al Polígon Industrial La Llana de Rubí (Barcelona), Avinguda de la Llana 131, als efectes de les disposicions de l´article 160. f) de la Llei de Societats de Capital

  7. Precs i preguntes.

  8. Delegació de facultat per elevació a públics dels acords adoptats

  9. Redacció, lectura i aprovació de l´Acta de la reunió”

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració de la Societat per al lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, i en especial els Comptes Anuals de l’exercici 2019 de conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.

Tanmateix, i de conformitat amb les disposicions de l´article 287 de la Llei de Societats de Capital, s´informa als accionistes del dret que els correspon d´examinar en el domicili social el text de la proposta de modificació estatutària i de l´informe emès pel Consell d´Administració, així com per sol·licitar l´entrega o enviament gratuït dels esmentats documents. Tanmateix, aquesta tramesa es podrà sol·licitar també enviant un correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració sol·licitant aquesta documentació.

La Societat continuarà monitoritzant l´evolució de l’emergència sanitària i les mesures adoptades per les autoritats al respecte i s´actualitzarà-en el seu cas- la informació que es conté en aquest anunci en cas de ser necessari- cercant sempre el compliment de la normativa vigent i la millor protecció d´accionistes i empleats.Rubí, a 29 de maig de 2020.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo -